ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD

EKO-NATUR, s. r. o.

Nabízíme čistírny odpadních vod typové řady EN. Ty jsou určeny pro likvidaci odpadních vod z malých zdrojů znečištění tj. rodinných domů, provozoven, penzionů, rekreačních a sportovních objektů apod.

ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Čistírna odpadních vod (zkráceně ČOV) je
zařízením, ve kterém dochází k
čištění odpadních vod.

JÍMKY

Mohou se použít jako vyvážecí jímky pro splaškové vody z objektů nebo nádrže na zachycování dešťové vody.

SEPTIKY

Tyto septiky slouží k anaerobnímu čištění odpadních vod z rodinných domů, penzionů,
chat, a jiné.

EKO - NATUR s.r.o.

ČOV typové řady EN slouží k aktivačnímu aerobnímu čištění splaškových odpadních vod. Typová řada EN je určena pro 2 – 30 ekvivalentních obyvatel a je konstruována v souladu s ČSN EN 12566-3:2006 (čistírny odpadních vod do 500EO).

Projekční činnost nám zajišťuje v krátkých termínech:

Petr Makovský

Wintrová 158, Jesenice u Rakovníka

pan.peta@post.cz

+420 723 021 322

Čistírna odpadních vod (zkráceně ČOV, též „čovka“, často označována jako „čistička“) je zařízením, ve kterém dochází k čištění odpadních vod. Bývají budovány jednak v blízkosti různých provozů, kde slouží k čištění průmyslových vod, odpadních vod ze zemědělské výroby, a dále u měst a obcí, kde čistí vody komunální a smíšené, tedy komunální s průmyslovými.

Čistírny mají mnoho typů. Rozdělují se především podle velikostí a typů čistírenského procesu. Nejčastěji používaná ČOV v ČR je mechanicko-biologická čistírna. Zvláštním případem může být např. čistírna radioaktivního odpadu. Velké čistírny kombinují většinou všechny dostupné čisticí procesy. Patří sem biochemické, mechanické a chemické procesy.

Čistírna odpadních vod funguje jako předčištění a dočištění probíhá v tzv. recipientu, tj. v přirozeném vodním toku. V rámci čistírny jsou zřizovány další objekty na likvidaci vzniklých kalů a látek, jako jsou kalová a plynová hospodářství.

Vypouštění odpadních vod do recipientů se v Česku řídí zákony České republiky, konkrétně zákonem o vodách a zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Povolení k vypouštění vydává Vodoprávní úřad, což je speciální stavební úřad při odborech životního prostředí místně příslušných Městských úřadů s rozšířenou působností. 

Biologické čištění probíhá v biologickém reaktoru. Zde je znečištění z odpadní vody odstraňováno pomocí mikroorganismů nazývaných aktivovaný kal. Aktivovaný kal je v biologickém reaktoru kultivován buď jako suspenze (tzv. aktivační systémy), nebo na pevném nosiči (tzv. biofilmové reaktory). Těchto reaktorů je celá řada typů. Aktivovaný kal dokáže z odpadní vody odstranit značné množství organického znečištění i sloučenin dusíku a fosforu.

Směs vody a aktivovaného kalu pak teče do dosazovací nádrže, kde dochází k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu v důsledku jeho sedimentace. Část aktivovaného kalu je vracena zpět do biologického reaktoru a část je oddělena jako přebytečný kal a odváděna ke zpracování do kalového hospodářství. 

Terciární čištění slouží k dočištění odpadních vod, především k odstranění fosforu, nerozpuštěných látek a k hygienizaci vody (odstranění patogenů).

“Wikipedia”

POPIS FUNKCE ČOV:

Čistírna odpadních vod je technologický celek, který je složen z polypropylenové nádrže s vestavbou jednotlivých nádrží, anaerobním filtrem, regulací kalu a elektrickým rozvaděčem. Součástí čistírny jsou provzdušňovací elementy a dmychadlo. Nádrže ČOV včetně vestaveb jsou vyrobeny z materiálu polypropylen. Životnost materiálů je téměř neomezená. Kovové části na technologickém zařízení jsou chráněny proti korozi. Čištění čističek probíhá za působení směsných aerobních a anaerobních bakteriálních kultur. Provzdušňování je zajišťováno aeračními elementy. Provzdušňovací elementy jsou v aktivační části nádrže ČOV, kde dochází k biologickému čištění. Toto zařízení je zároveň opatřeno čerpadlem na recirkulaci kalu z dosazovací části nádrže ČOV zpět do aktivace, čímž je zajišťován přísun živin pro mikroorganizmy a tím současně dochází k podstatnému snižování produkce zůstatkového kalu.

TECHNICKÉ PODMÍNKY:

Čistírny splňují podmínky certifikace. ČOV lze osadit v bezprostřední blízkosti objektů a přečištěnou vodu lze vypouštět do kanalizace, eventuálně použít jako závlahu – rozhodnutí náleží RŽP OkÚ. Všechny typy ČOV do 50 ekvivalentních obyvatel splňují ČSN EN 12566-3+A2 a Nařízení vlády č. 401/2015Sb., 57/2016Sb. V oblastech, kde jsou zpřísněné požadavky na hodnoty vypouštěných vod, t.j. chráněné zdroje pitné vody a podobně, lze za tyto zařízení přiřadit půdní filtr, kde dochází k dalšímu snížení hodnot vypouštěných vod. Přebytečný kal je třeba odebírat a to dle zatížení ČOV. Odebraný kal je vhodný ke kompostování. Aerace, t.j. provzdušňování, probíhá kontinuálně. Elektrorozvaděč, nástavec a poklop nejsou součástí standardní dodávky zařízení, lze je však doobjednat. Zdrojem vzduchu je dmychadlo s motorem 230V/60W s nízkou hlučností, minimální spotřebou elektrické energie.

Napište nám

Není Vám něco jasné? Chcete vědět další informace? Neváhejte a kontaktujte nás.